Gmina Lwówek na Facebooku ogłosiła powstanie Komunitetu Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego we Lwówku Wyróżniony

Gmina Lwówek na Facebooku ogłosiła powstanie Komunitetu Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego we Lwówku

by

W dniu 28 marca 2018 r. Gmina Lwówek poinformowała, że od 17 stycznia 2018 roku działa Komitet Obchodów 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Komitet powstał na mocy zarządzenia Burmistrza Lwówka Piotra Długosza, który funkcję przewodniczącego powierzył wieloletniemu dyrektorowi Gimnazjum im. Powstańców Wlkp., Bogdanowi Rościszewskiemu. Zastępcą przewodniczącego jest przewodniczący koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, bibliotekarz z lwóweckiej Biblioteki Publicznej, Szymon Konieczny, a sekretarzem nauczycielka Gimnazjum,  Małgorzata Brych. W prace komitetu zaangażowani zostali dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, lokalni aktywiści, nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń i kół działających w gminie. Podajemy za informacją ze strony facebook.com:

"Wspólnym celem jest organizacja i stworzenie spójnego planu obchodów setnej rocznicy powstania i odzyskania Niepodległości na terenie gminy Lwówek - koordynowane więc będą konkursy szkolne, rajdy piesze i rowerowe, wystawy (w tym wystawa fotografii powstańczej) czy wszelkie inne wydarzenia związane z tym tematem. Oficjalne obchody rozpoczną się w kwietniu, a zakończą Galą Niepodległości 3 stycznia 2019 roku, w rocznicę wymarszu kompanii lwóweckiej na front zachodni powstania wielkopolskiego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak".


Dołączona grafika to kolejna informacja Gminy Lwówek - członkowie Komitetu Honorowego tychże obchodów:

 

Czytaj więcej...

Podatki i opłaty w 2018

by

Podatki lokalne na 2018 r. w gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów.

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
  Od gruntów:
  stawka od
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  0,88 zł 1 m² powierzchni
  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
  4,63 zł 1 ha powierzchni
  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  0,45 zł 1 m² powierzchni
  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  3,04 zł 1 m2 powierzchni
 • od budynków lub ich części:
  stawka od
  mieszkalnych
  0,77 zł 1 m² powierzchni użytkowej
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  22,00 zł 1 m² powierzchni użytkowej
  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  10,80 zł 1 m² powierzchni użytkowej
  związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
  4,70 zł 1 m² powierzchni użytkowej
  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  6,30 zł 1 m² powierzchni użytkowej
  od budowli
  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXVII/222/2017 z dnia 30 października 2017 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., poz. 7758
 • PODATEK ROLNY:
  Średnia cena skupu żyta za :
  1 q 52,49 zł
  Stawka podatku dla gruntów gospodarstw rolnych

  (od 1 ha przeliczeniowego)

  131,23 zł
  Stawka podatku dla pozostałych gruntów
  (od 1 ha fizycznego) 262,45 zł
  Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 20 października 2017 r., poz. 958
 • PODATEK LEŚNY:
  Średnia cena sprzedaży drewna za
  1 m³ 197,06 zł
  Stawka podatku
  (od 1 ha fizycznego) 42,35 zł
  Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 20 października 2017 r., poz. 963
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
  od samochodów ciężarowych o dopuszcz. masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton
   
  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
  814,00 zł
   
  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
  920,00 zł
   
  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
  1.295,00 zł
  od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  dwie osie
  12 13 1340 zł 1390 zł
  13 14 1400 zł 1600 zł
  14 15 1470 zł 1600 zł
  15   1530 zł 1820 zł
  trzy osie
  12 17 1900 zł 2000 zł
  17 19 1680 zł 2100 zł
  19 21 2000 zł 2100 zł
  21 23 2000 zł 2200 zł
  23 25 1700 zł 2200 zł
  25   1720 zł 2390 zł
  cztery osie i więcej
  12 25 1750 zł 2000 zł
  25 27 1950 zł 2500 zł
  27 29 2300 zł 2700 zł
  29 31 2800 zł 3130 zł
  31   2360 zł 3130 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
   
  3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
  1.600,00 zł
   
  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
  1.800,00 zł
   
  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton:
  1.900,00 zł
  od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek:

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa
  ciągnik balastowy + przyczepa
  (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  dwie osie
  12 18 1850 zł 1950 zł
  18 25 1950 zł 2000 zł
  25 31 2000 zł 2200 zł
  31 36 2000 zł 2400 zł
  36   2020 zł 2419 zł
  trzy osie
  12 36 1785 zł 2350 zł
  36 40 1950 zł 2419 zł
  40   2450 zł 3100 zł
  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 690,00 zł
  od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
  (w tonach)
  stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne
  inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  jedna oś
  12 18 950 zł 1000 zł
  18 25 1000 zł 1050 zł
  25   1150 zł 1200 zł
  dwie osie
  12 28 700 zł 730 zł
  28 33 1400 zł 1350 zł
  33 36 1400 zł 1900 zł
  36 38 1350 zł 1900 zł
  38   1550 zł 2400 zł
  trzy osie i więcej
  12 36 1100 zł 1850 zł
  36 38 1100 zł 1850 zł
  38   1450 zł 2400 zł
  od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
    mniejszej niż 22 miejsc 1.420,00 zł
    równej lub wyższej niż 22 miejsc: 2.300,00 zł
  Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXIX/234/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., poz. 7780

  Opracował: Norbert Bryłka (na podstawie informacji z UMiG Lwówek).
Czytaj więcej...

XII sezon Ligi Badmintona otwarty

W sobotę, 18 listopada 2017 r., na hali lwóweckiego OSIR-u obyły się I zawody XII sezonu Ligi Badmintona.

Zawody zorganizowane były przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Brody oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku. Przypominamy, że liga ma formę otwartych zawodów dla wszystkich chętnych.

Czytaj więcej...

Jarmark Bożonarodzeniowy

??? Kochani! Oficjalnie zapraszamy na VI LWÓWECKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY! ? Spotykamy się już 17 grudnia wokół zabytkowego zegara na Rynku. ? Znajdziecie tam wszystko, co niezbędne na Święta... a przy okazji (i grzańcu :)) ? spędźmy ten niedzielny wieczór na wspólnym kolędowaniu! ??

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS